MAPA PROGRAMOWA

Program Dobrej Edukacji to jeden program szkolny obejmujący w sposób zblokowany wszystkie dziedziny i etapy edukacyjne. Celem Programu Dobrej Edukacji jest wykształcenie człowieka dobrze przygotowanego do życia, do ciągłego kształcenia się i do wykonywania pracy, która będzie dla niego źródłem poczucia sukcesu i satysfakcji. 

Szkoły realizujące Program Dobrej Edukacji, mogą zajmować się uczniami z kolejnych dwunastu roczników – od klasy pierwszej szkoły podstawowej aż do klasy maturalnej. Może działać przy nich również oddział przedszkolny lub przedszkole, realizujące wymagania programowe spójne z wymaganiami realizowanymi na kolejnych etapach.

Szkoły te koncentrują się na rozwoju uczniowskich pasji i zainteresowań. Zajęcia edukacyjne planowane są najczęściej w grupach obejmujących uczniów z kilku kolejnych roczników. Skład grup ustalany jest co roku na podstawie analizy potrzeb uczniów. Są grupy, w których uczeń uczestniczy na podstawie własnego wyboru lub zdiagnozowanego poziomu zaawansowania, ale są i takie, gdzie uczeń, poznając obowiązkowe treści programowe, pełni rolę tego, który pomaga mniej zaawansowanym uczniom, lub też tego, któremu udzielana jest pomoc przez uczniów bardziej zaawansowanych. Zakładane jest realizowanie standardów edukacji spersonalizowanej.

Przystąpienie do realizowania Programu Dobrej Edukacji jest możliwe przy pomocy metodycznej Instytutu Dobrej Edukacji.

Wymagania Programu Dobrej Edukacji są dostosowane do aktualnych wymagań prawnych. Wszyscy uczniowie realizujący Program Dobrej Edukacji korzystają z tej Mapy programowej. 

Uczniów technikum realizujących Program Dobrej Edukacji obowiązują wymagania programowe kształcenia ogólnego przewidziane dla uczniów liceum ogólnokształcącego oraz wymagania programu nauczania dla zawodu.


Cele: Samodzielność, współpraca, odpowiedzialność. Jesteśmy uważni i wrażliwi na potrzeby innych.

Blok zawiera spotkania Społeczności Uczniów, program wychowawczo-profilaktyczny, projekty w grupach skupiających uczniów na podstawie własnego wyboru, indywidualne spotkania z mentorem, doradztwo zawodowe, edukację wczesnoszkolną.


Cele: Dbałość o siebie i swoje zdrowie. Jesteśmy aktywni.

Blok zawiera zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne – zależnie od potrzeb i wychowanie fizyczne.


Cele: Uczestnictwo w kulturze. Pięknie mówimy, piszemy, tworzymy.

Blok zawiera podstawy przedmiotów: język polski, plastyka, muzyka, filozofia, wiedza o kulturze, historia sztuki, historia muzyki, religia, etyka.


Cele: Porozumiewanie się. Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.

Blok zawiera języki obce.


Cele: Stawianie pytań w trakcie poznawania świata. Myślimy krytycznie.

Blok zawiera podstawy przedmiotów: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości.


Cele: Rozumowanie w naukach przyrodniczych. Prowadzimy obserwacje i doświadczenia.

Blok zawiera podstawy przedmiotów: przyroda, biologia, fizyka, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie.


Cele: Logiczne myślenie i działanie. Znajdujemy rozwiązania w sytuacjach problemowych.

Blok zawiera podstawy przedmiotów: matematyka, informatyka, technika.


Poniżej, na Mapie programowej, części Programu Dobrej Edukacji dla poszczególnych grup wiekowych ułożone są obok siebie.

UWAGA: linki z poniższych kafelków są dostępne jedynie dla uczniów, rodziców i pracowników szkół realizujących Program Dobrej Edukacji, po zalogowaniu na posiadane przez nich konto w domenie dobraedukacja.edu.pl.

Nasze główne cele to: SAMODZIELNOŚĆ, WSPÓŁPRACA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ.


Przygotowanie przedszkolne


Pierwszy i drugi rok nauki w szkole podstawowej


Trzeci i czwarty rok nauki w szkole podstawowej

Piąty i szósty rok nauki w szkole podstawowej

Siódmy i ósmy rok nauki rok nauki w szkole podstawowej


Kształcenie ogólne w szkole średniej 


Przygotowanie zawodowe w technikum

Skip to content