POZIOMY WSPARCIA

WSPARCIE NA STARCIE

Przez cały czas można zgłaszać udział w projekcie NAGRADZAMY INICJATYWY. Te grupy, które zakwalifikują się do programu otrzymają BEZPŁATNIE w ciągu kolejnych kilku miesięcy pakiet:

 • spersonalizowane konsultacje raz w miesiącu dla dyrektora szkoły czy też grupy liderów szkoły w trakcie tworzenia lub wczesnej fazy rozwoju, na tematy dobrane zależnie od potrzeb
 • możliwość wizyt studyjnych w szkołach wspieranych przez IDE po uprzednim umówieniu się
 • możliwość uczestniczenia w wybranych otwartych wykładach dla kadry wspieranych przez IDE szkół lub dla studentów organizowanych przez IDE studiów z edukacji spersonalizowanej

WSPARCIE W WYBRANYM ZAKRESIE

Wsparcie spersonalizowane, roczne, w wybranych – zależnie od potrzeb – obszarach, polega na konsultacjach prowadzonych przez kadrę kierowniczą IDE lub doświadczonych nauczycieli, będących ekspertami w tych wybranych obszarach.

Oferujemy spersonalizowane konsultacje raz w miesiącu na tematy dobrane zależnie od bieżących lub zdiagnozowanych potrzeb, jak na przykład: 

 • bieżące informacje i konsultacje dotyczące zmian w prawie oświatowym aktualnie wchodzących w życie 
 • konsultacje bieżących trudnych sytuacji wychowawczych i dydaktycznych
 • jak prowadzić działania promocyjne i rekrutację uczniów
 • jak możliwie najefektywniej zarejestrować szkołę lub zmienić coś we wpisie szkoły do rejestru 
 • jak przygotować się do kuratoryjnej kontroli
 • jak zorganizować mentoring
 • jak zorganizować doradztwo edukacyjne i zawodowe
 • jak zorganizować pracę z uczniami mającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • jak wprowadzić realizowanie projektów przez wszystkich uczniów
 • jak mądrze zorganizować pracę wczesnej edukacji
 • jak w sposób służący jakości pracy organizować pracę w grupach łączących uczniów z różnych klas
 • jak mądrze zorganizować przedmiotowe grupy zaawansowania i wybór przedmiotów rozszerzonych w szkole średniej
 • jak zgodnie z przepisami prawa wprowadzić zróżnicowane, spersonalizowane wymagania dla uczniów i przy tym ocenianie bez stopni 
 • jak używać Google Classroom
 • jak rekrutować, zatrudniać i motywować pracowników szkoły

UWAGA: Skutecznie można prowadzić przez rok jedynie kilka spośród wymienionych przykładowych wątków. 

WSPARCIE W WYBRANYM ZAKRESIE jest dostępne po zawarciu minimum rocznej umowy doradczej z IDE. Wartość kontraktu (płatnego w miesięcznych częściach) zależy od zakresu (liczby obszarów) wsparcia. IDE przedstawi spersonalizowaną ofertę po wstępnych rozmowach i analizie oczekiwań.

Skorzystanie z WSPARCIA W WYBRANYM ZAKRESIE jest niezależne od skorzystania z WSPARCIA NA STARCIE.


WSPARCIE CAŁOŚCIOWE

Objęcie wsparciem całościowym wymaga spełnienia szeregu warunków wstępnych, analiz i wzajemnego poznania się, na przykład w trakcie wcześniejszej kilkuletniej mniej ścisłej współpracy. 

Zakres wsparcie całościowego, na podstawie stałej umowy o współpracy i wspólnym rozwijaniu Programu Dobrej Edukacji obejmuje w pakiecie:

 • konta w domenie dobraedukacja.edu.pl dla całej kadry, korzystanie z możliwości Google Suite w szkole oraz w grupach współpracy łączących kadrę wszystkich szkół wspieranych przez IDE
 • raz w miesiącu około 2-godzinne zebranie konsultacyjne wspólne dla kadry kierowniczej z wspieranych szkół oraz zestaw materiałów o sprawach bieżących na dany miesiąc przed każdym spotkaniem
 • raz w miesiącu 1-godzinne spotkanie konsultacyjne z kadrą kierowniczą każdej wspieranej szkoły z osobna
 • pomoc w przygotowaniu do kontroli kuratoryjnych
 • pomoc w przygotowaniu planu organizacyjnego na kolejny rok (zgodna z przepisami konstrukcja szkolnego planu nauczania, przydział zajęć dla stworzonych grup, przydział godzin z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami)
 • materiały programowe, wzory podstawowych dokumentów
 • uczestniczenie w sieci współpracy kadry pedagogicznej w grupach blokowych, zależnie od chęci i potrzeb także wspólne korygowanie Programu Dobrej Edukacji, konsultowanie bieżących trudnych sytuacji wychowawczych i dydaktycznych, możliwość wzajemnych wizyt studyjnych
 • szkolenia z dialogu motywującego dla chętnych osób z kadry
 • przynajmniej raz w roku wspólna konferencja programowa dla całej kadry pedagogicznej
 • inne formy szkoleniowe, zależnie od potrzeb, w tym wykłady inspirujące ciekawych zaproszonych gości
 • uczestniczenie w ewaluacji Standardów Dobrej Edukacji 

Nawiązanie stałej umowy zapewnia kompleksowe wsparcie przy realizowaniu naszego Programu Dobrej Edukacji i uczestniczenie w sieci współpracy wspieranych szkół, pozwala na swobodny transfer wiedzy i doświadczeń oraz wpływa motywacyjnie na kadrę placówki. Wartość tej współpracy wyrażona kwotowo zależy od wielkości placówki. 

Skip to content