POZIOMY WSPARCIA

WSPARCIE NA STARCIE

Prowadzimy nabór chętnych, którzy chcą założyć szkoły dołączające do sieci szkół Dobrej Edukacji. Obecnie przyjmujemy zgłoszenia do udziału w Seminarium Inicjatywy III, które będzie odbywać się w miesiącach styczeń-maj 2023 i którego program będzie zawierać wszelkie informacje i wskazówki potrzebne do rejestracji szkoły. Uczestnicy następnie w miesiącach czerwiec-sierpień 2023 będą mieli prawo do konsultacji pomagających odpowiednio reagować na zastrzeżenia zgłoszone w procesie rejestracji, zależnie od potrzeb. Program Seminarium obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Jaki organ prowadzący?
 2. Jaki typ szkoły?
 3. Dlaczego Dobra Edukacja?
 4. Jaki lokal na szkołę?
 5. Jakie wymogi rejestracyjne?
 6. Jaka kadra?
 7. Jaki statut szkoły?
 8. Jak promujemy szkołę, szukamy uczniów, zaczynamy pracę?

WSPARCIE W WYBRANYM ZAKRESIE

Wsparcie spersonalizowane, roczne, w wybranych – zależnie od potrzeb – obszarach, polega na konsultacjach prowadzonych przez kadrę kierowniczą IDE lub doświadczonych nauczycieli, będących ekspertami w tych wybranych obszarach.

Oferujemy spersonalizowane konsultacje raz w miesiącu na tematy dobrane zależnie od bieżących lub zdiagnozowanych potrzeb, jak na przykład: 

 • bieżące informacje i konsultacje dotyczące zmian w prawie oświatowym aktualnie wchodzących w życie 
 • konsultacje bieżących trudnych sytuacji wychowawczych i dydaktycznych
 • jak prowadzić działania promocyjne i rekrutację uczniów
 • jak możliwie najefektywniej zarejestrować szkołę lub zmienić coś we wpisie szkoły do rejestru 
 • jak przygotować się do kuratoryjnej kontroli
 • jak zorganizować mentoring
 • jak zorganizować doradztwo edukacyjne i zawodowe
 • jak zorganizować pracę z uczniami mającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • jak wprowadzić realizowanie projektów przez wszystkich uczniów
 • jak mądrze zorganizować pracę wczesnej edukacji
 • jak w sposób służący jakości pracy organizować pracę w grupach łączących uczniów z różnych klas
 • jak mądrze zorganizować przedmiotowe grupy zaawansowania i wybór przedmiotów rozszerzonych w szkole średniej
 • jak zgodnie z przepisami prawa wprowadzić zróżnicowane, spersonalizowane wymagania dla uczniów i przy tym ocenianie bez stopni 
 • jak używać Google Classroom
 • jak rekrutować, zatrudniać i motywować pracowników szkoły

UWAGA: Skutecznie można prowadzić przez rok jedynie kilka spośród wymienionych przykładowych wątków. 

WSPARCIE W WYBRANYM ZAKRESIE jest dostępne po zawarciu minimum rocznej umowy doradczej z IDE. Wartość kontraktu (płatnego w miesięcznych częściach) zależy od zakresu (liczby obszarów) wsparcia. IDE przedstawi spersonalizowaną ofertę po wstępnych rozmowach i analizie oczekiwań.

Skorzystanie z WSPARCIA W WYBRANYM ZAKRESIE jest niezależne od skorzystania z WSPARCIA NA STARCIE.


WSPARCIE CAŁOŚCIOWE

Objęcie wsparciem całościowym wymaga spełnienia szeregu warunków wstępnych, analiz i wzajemnego poznania się, na przykład w trakcie wcześniejszej kilkuletniej mniej ścisłej współpracy. 

Zakres wsparcie całościowego, na podstawie stałej umowy o współpracy i wspólnym rozwijaniu Programu Dobrej Edukacji obejmuje w pakiecie:

 • konta w domenie dobraedukacja.edu.pl dla całej kadry, korzystanie z możliwości Google Suite w szkole oraz w grupach współpracy łączących kadrę wszystkich szkół wspieranych przez IDE
 • raz w miesiącu około 2-godzinne zebranie konsultacyjne wspólne dla kadry kierowniczej z wspieranych szkół oraz zestaw materiałów o sprawach bieżących na dany miesiąc przed każdym spotkaniem
 • raz w miesiącu 1-godzinne spotkanie konsultacyjne z kadrą kierowniczą każdej wspieranej szkoły z osobna
 • pomoc w przygotowaniu do kontroli kuratoryjnych
 • pomoc w przygotowaniu planu organizacyjnego na kolejny rok (zgodna z przepisami konstrukcja szkolnego planu nauczania, przydział zajęć dla stworzonych grup, przydział godzin z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami)
 • materiały programowe, wzory podstawowych dokumentów
 • uczestniczenie w sieci współpracy kadry pedagogicznej w grupach blokowych, zależnie od chęci i potrzeb także wspólne korygowanie Programu Dobrej Edukacji, konsultowanie bieżących trudnych sytuacji wychowawczych i dydaktycznych, możliwość wzajemnych wizyt studyjnych
 • szkolenia z dialogu motywującego dla chętnych osób z kadry
 • przynajmniej raz w roku wspólna konferencja programowa dla całej kadry pedagogicznej
 • inne formy szkoleniowe, zależnie od potrzeb, w tym wykłady inspirujące ciekawych zaproszonych gości
 • uczestniczenie w ewaluacji Standardów Dobrej Edukacji 

Nawiązanie stałej umowy zapewnia kompleksowe wsparcie przy realizowaniu naszego Programu Dobrej Edukacji i uczestniczenie w sieci współpracy wspieranych szkół, pozwala na swobodny transfer wiedzy i doświadczeń oraz wpływa motywacyjnie na kadrę placówki. Wartość tej współpracy wyrażona kwotowo zależy od wielkości placówki. 

Skip to content