EDUKACJA SPERSONALIZOWANA

Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną to studia podyplomowe kwalifikacyjne dla tych, którzy chcą uczynić szkołę lepszą a nawet myślą o założeniu własnej placówki oświatowej.
Organizowane są przez Instytut Dobrej Edukacji we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych.

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie chętnych do efektywnej i inspirującej pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach edukacji spersonalizowanej. Celem dla niektórych może być też pozyskanie uprawnień potrzebnych do zarządzania szkołą. Celem dla innych będzie zdobycie wiedzy i doświadczeń umożliwiających założenie i prowadzenie własnej placówki oświatowej, która wniesie wartość w lokalną społeczność ucząc dzieci ciekawie i skutecznie. 

Uczestnicy otrzymują bogatą wiedzę na temat utworzenia placówki edukacyjnej propagującej edukację spersonalizowaną. Doświadczenia wykładowców pozwalają zweryfikować powody uruchamiania placówki, pomagają zdobyć realne spojrzenie na uruchomienie i prowadzenie przedsięwzięcia skutecznie i długofalowo.

Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do stosowania w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań edukacji spersonalizowanej:

  • Nabędą kompetencje do organizowania edukacji w sposób zapewniający wysoką jakość i gwarantujący wykorzystanie szans na rozwój ich uczniów i wychowanków. 
  • Poznają elementy edukacji spersonalizowanej i nauczą się je stosować, takie jak opieka mentorska nad uczniami, organizacja zajęć poza systemem klasowo-lekcyjnym, ocenianie wspierające rozwój ucznia, organizowanie współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców, organizacja pracy własnej ucznia.
  • Nauczą się konfigurować i wykorzystywać spersonalizowane środowisko kształcenia w celu zwiększenia indywidualizacji kształcenia i włączenia idei sieci społecznościowych w proces edukacji. Uzyskają też dostęp do metodyki tworzenia profesjonalnych materiałów zdalnych i platformy e-learningowej, która umożliwi wdrożenie w praktyce koncepcji włączania uczniów w proces kształcenia.

Po ukończeniu studiów będą gotowi do pełnienia roli lidera w swoim środowisku, będą promować i rozwijać ideę edukacji rozwijającej kreatywność, dającej uczniom dużo twórczej wolności, a jednocześnie dbającej o ich potrzeby, talenty, zainteresowania.

Co daje i czym jest edukacja spersonalizowana?

W świecie coraz więcej rozwiązań podlega kastomizacji, czyli dopasowaniu do użytkownika, do jego możliwości, potrzeb i planów. Najstarszym przykładem są ubrania szyte na miarę a obecnym czasie są to telefony, systemy informatyczne i nawet samochody. Te rozwiązania przynoszą konkretne korzyści. Dlaczego nie kastomizujemy więc edukacji w szkołach? 

Takie rozwiązania już istnieją i zdobywają coraz większe uznanie. Sposób zindywidualizowanego kształcenia, zoptymalizowany i elastycznie dopasowywany do potrzeb ucznia nosi nazwę edukacji spersonalizowanej. Zakłada on selekcję metod, technik i sposobów nauczania w zależności od możliwości, aspiracji i zaangażowania konkretnego ucznia. To uczeń jest w centrum zainteresowania i posiada indywidualny plan edukacyjny. Istotne są takie aspekty jak autonomia, płynna komunikacja uczeń – rodzic – nauczyciel – mentor.

Personalizacja to coś więcej niż kastomizacja lub indywidualizacja.

Jak pracujemy w trakcie studiów?

Realizujemy z powodzeniem wszystkie merytoryczne założenia studiów. Zajęcia odbywają się online, praca trwa w modułach internetowych. Pracujemy i dyskutujemy na Google Classroom. Na Google Classroom wykonujemy też zadania w modułach internetowych – zazwyczaj są to zadania wstępne przed zajęciami – w ramach strategii wyprzedzających. Zadania te (tekst, video lub np. przepis prawa) wprowadzają uczestników w tematykę zajęć. Zadania właściwe, odnoszące się do realizowanego przedmiotu – to np. opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły, ustalenie strategii wspierających ucznia z określonymi problemami, przeczytanie dłuższego tekstu i podzielenie się refleksją na jego temat.

Podczas realizacji zadań naszym słuchaczom zawsze towarzyszy kierownik studiów i prowadzący zajęcia. W razie pytań lub wątpliwości udziela wsparcia i odpowiada na pytania. Do zajęć zespołowych korzystamy z platformy Google Meet. W prosty sposób umożliwia ona pracę w całym zespole na wykładach lub w trakcie dyskusji oraz w grupach, np. w trakcie warsztatów. 

Formuła wykładów online pozwoliła nam urozmaicić program wykładami inspirujących mówców. Profesor Grzegorz Mazurkiewicz wygłosił wykład “Przywództwo edukacyjne wobec wyzwań współczesności. Wieża Babel, zaraza i języki obce” a z Aleksandrem Pawlickim rozmawialiśmy o kulturze błędu. 

Poza harmonogramem studiów zorganizowaliśmy dla naszych słuchaczy  spotkanie z Katarzyną Hall, prezeską Stowarzyszenia Dobra Edukacja, która opowiedziała o standardach edukacji spersonalizowanej realizowanych w szkołach Dobrej Edukacji. Uczestnicy studiów spotkali się również z zespołem kadry kierowniczej z ADE w Jarocinie. Dodatkowo, chętni słuchacze, wzięli udział w konferencji mentorów wszystkich szkół wspieranych przez Instytut Dobrej Edukacji. Uczestniczyli w szeregu wykładów i  wystąpień związanych z organizowaniem opieki mentorskiej w szkole.

Planowaną wizytę studyjną w jednej z Akademii Dobrej Edukacji (ADE), z powodu pandemii zastąpiliśmy spotkaniami z liderami ADE. Opowiedzieli o tym,  jak m.in.: organizować pracę szkoły w sposób podążający za uczniem, zapewniający edukację spersonalizowaną, jak diagnozować uczniów i udzielać im pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak sprawować opiekę mentorską oraz o innych zagadnieniach stanowiących w ADE istotę edukacji spersonalizowanej.

Edycja studiów w czasie pandemii to było duże wyzwanie. Podołaliśmy i uczestnicy doceniają ciekawe i uczące zajęcia przeprowadzone w nowej formie. Jesteśmy przekonani, że pomogą one słuchaczom po zakończeniu studiów zorganizować szkołę, w której praca da satysfakcję nauczycielom, i która będzie przyjazna dla uczniów. 

Każdy chętny może się zapisać na kolejną edycję naszych studiów podyplomowych już teraz. Zapisy trwają do końca lutego. Studia trwają 2 semestry, obejmują 5 zjazdów (w tym jeden realizowany w formie wizyty studyjnej w Akademii Dobrej Edukacji) i realizację modułów internetowych. Dają kwalifikacje do zarządzania oświatą i certyfikat organizatora edukacji spersonalizowanej. Przygotowują do organizowania edukacji w sposób innowacyjny i zgodny z potrzebami uczniów.


Wkładamy w ten program dużo energii i doświadczeń. Oczekujemy od kandydatów dużego zainteresowania tematem oraz wcześniejszego ukończenia studiów wyższych.

ZAPISZ się już dziś przez stronę PJATK.

Jakkolwiek chcesz uczyć, rób to dobrze. 
Edukacja spersonalizowana – możesz osiągnąć więcej.

Skip to content